ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3 เข้าชมวันนี้
  • 93 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,831 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6676000 ต่อ 225500 (IP Phone) โทรสาร : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th หรือ sangam.customs@gmail.com

ด่านศุลกากรช่องสะงำ ให้การต้อนรับนายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธีระ สุวรรณพงษ์ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ในโอกาสตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บอากรปากระวาง โดยนายด่านฯ ได้นำเสนอสถิติการเก็บอากรปากระวางในบริบทการค้าชายแดน นิยามที่แท้จริงของคำว่า การค้าชายแดน ปัญหา ผลกระทบของการใช้ระบบจัดเก็บอากรปากระวางและแนวทางแก้ไขในเบื้องต้น แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บอากรปากระวาง รวมถึงผลการดำเนินงานของด่านฯ เพิ่มเติม ดังนี้
1. e-Bill และ e-Payment ซึ่งด่านฯ ได้เริ่มดำเนินการมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ด่านฯ มีเป้าหมายให้มีการรับชำระค่าอากรและค่าธรรมเนียมให้ได้ ร้อยละ 90 โดยจะเน้นการพูดคุยหารือกับผู้ประกอบการให้รู้สึกสบายใจและสะดวกที่จะชำระอากรด้วยวิธีดังกล่าว
2. การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามที่ กพร. กำหนด: องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) ตัวชี้วัดที่ 5.2 ความเอาใจใส่ต่องานและ Service Mind โดย ด่านฯ ช่องสะงำได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาการให้บริการศุลกากรด้วยใจ (Customs Service Mind Model) ประจำปี พ.ศ. 2562 และมีกำหนดเข้ารับรางวัลในวันที่ 5 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวัน HR Day
3. การดำเนินการจัดการความรู้ Customs Knowledge Management ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเป็นตัวชี้วัด 4.5.2 ในเรื่องระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ซึ่งด่านฯ ได้จัดการทดสอบความรู้ และพบว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์การทดสอบคือร้อยละ 80 อีกทั้งเป็นการสร้างกลไกการมีส่วนร่วม การตอบสนองต่อการกระตุ้น ภาวะผู้นำ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ทั้งนี้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 23 สิงหาคม 2562 10:33:48
จำนวนผู้เข้าชม : 295
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร