ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 14 เข้าชมวันนี้
  • 850 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,720 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6676000 ต่อ 225500 (IP Phone) โทรสาร : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th หรือ sangam.customs@gmail.com

ศุลกากรโลก (WCO) ได้ประกาศให้ปี 2562 เป็นปีสำหรับการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้า ผู้คน และยานพาหนะ โดยมีศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักและประสานงานกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ภายใต้คำขวัญ ?SMART borders for seamless Trade, Travel and Transport?

WCO กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีของ SMART Borders
-------------------------
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นาย Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้ประกาศให้ปี 2562 เป็นปีสำหรับการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้า ผู้คน และยานพาหนะ โดยมีศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักและประสานงานกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ภายใต้คำขวัญ  ?SMART borders for seamless Trade, Travel and Transport? โดยศุลกากรควรยึดหลักการต่อไปนี้เป็นหลักในการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความสะดวกทางการค้า

1. Secure ศุลกากร หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ ดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความโปร่งใส โดยอาศัย SAFE 2018

2. Measurable การตรวจวัดการปฏิบัติงานของศุลกากรในการอำนวยความสะดวกการค้าและควบคุมชายแดน และการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรในภาพรวม เป็น 2 เสาหลัก ที่นำไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้องของศุลกากร

3. Automated ในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ศุลกากรควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยให้มากขึ้นในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ

4. Risk Management-based การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยข้อมูลและข่าวกรองช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ศุลกากรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินใจและการระบุเป้าหมาย

5. Technology-driven เทคโนโลยีสมัยใหม่นำมาซึ่งทั้งข้อท้าทายและโอกาสต่อศุลกากรและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องหาหนทางการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์ เช่น เทคโนโลยี smart track and trace สำหรับสินค้า คอนเทนเนอร์ และยานพาหนะ มาตรฐานสากลสำหรับภาพ x-ray เพื่อให้อุปกรณ์ NII (non-intrusive inspections) สามารถทำงานร่วมกันได้ เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับข้อมูลข่าวกรองผ่านการวิเคราะห์ทางเคมีของสินค้า และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและโดรนในการตรวจตราพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวหรือไม่สามารถเข้าถึงได้

ในการนี้ WCO สนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ ๆ ของ WCO ที่มีอยู่แล้ว และในขณะเดียวกัน WCO จะพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือศุลกากรในระยะเปลี่ยนผ่านสู่ SMART Borders
-------------------------------
อ้างอิง : WCO

เรียบเรียงโดย สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2561 08:39:02
จำนวนผู้เข้าชม : 548
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร